Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en transacties die betrekking hebben op de relatie tussen Dealfinders en de wederpartij. Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig indien deze zijn geaccordeerd door Dealfinders of een bevoegde vertegenwoordiger van Dealfinders.

Artikel 2 – Abonnementen 

2.1 Overeenkomsten worden standaard aangegaan voor de duur zoals vermeld op de website tenzij anders overeengekomen.

2.2  Een abonnement is iedere maand opzegbaar. Wanneer je een abonnement opzegt geldt er een opzegtermijn van één maand. De maandelijkse kosten dienen nog eenmalig vóór afloop van de overeengekomen abonnementsperiode betaalt te worden. Na deze maand zal uw account worden verwijderd.

2.3 Dealfinders doet niet aan refunds.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1 Dealfinders is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door derden.

3.2 Dealfinders is niet aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking door wederpartij.

3.4 Indien wederpartij in welke vorm dan ook in gebreke kunnen de diensten per direct opgeschort worden door Dealfinders

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De prijzen zoals vermeld op de website zullen berekend worden aan de wederpartij exclusief eventuele kosten welke in een later stadium gemaakt dienen te worden door toedoen of op aanvraag van wederpartij.

4.2 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Tenzij anders overeengekomen worden extra diensten doorberekend aan de klant.

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De betaling van een abonnement loopt via een automatische incasso welke maandelijks plaatsvindt.

5.2 Het storneren van een door Dealfinders (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat een abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

5.3 De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het abonnement tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Voor zover Dealfinders bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Dealfinders weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Dealfinders op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Dealfinders of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Dealfinders.

9.2 De wederpartij dient zelf rekening te houden met de auteursrechten en andere schending van copyright bij het plaatsen van content op Dealfinders. Dealfinders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content die abonnees zelf plaatsen. De schadevergoeding zal gaan naar de abonnee zelf.

9.3 De wederpartij dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Dealfinders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 Dealfinders is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de wederpartij aangeleverde materiaal dat op de website van de wederpartij is aangebracht.

9.5 De wederpartij dient Dealfinders op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de wederpartij. Wanneer de wederpartij dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Dealfinders geleden schade.

9.6 Bij het sluiten en de uitvoering van het abonnement verwerkt Dealfinders persoonsgegevens van Abonnee. Al het gebruik van de door abonnees verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van Dealfinders is gedetailleerd vastgelegd hoe wij met de gegevens van de abonnees omgaan en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Artikel 14 – Overdracht rechten en plichten

14.1 Dealfinders noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15 – Rechtskeuze en forumkeuze

15.1 Op deze voorwaarden en alle gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen die betrekking hebben op overeenkomsten en / of transacties of alles wat daarmee verband houdt zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Dealfinders.

Vergelijk objecten

Vergelijken